Kjøletårn

Kjøletårn har fått den største offentlige oppmerksomheten som smittevei for «Legionærssyken», forårsaket av Legionella pneumophila Legionella er forekommende i mange vannkilder og vannsystemer, f. eks kjøletårn og «aircontitio»-systemer, innendørs varmtvannssystemer, sikkerhetsdusjer og stasjoner for øyevask. m.m.

Legionella pneumophila er en meget vanlig bakterie som kan være tilstede i praktisk talt alle grunn- og overflatevannkilder. Tilstedeværelsen i seg selv behøver ikke forårsake sykdom, det er når den får anledning til å vokse og formere seg for så å transporteres videre til en mottagelig person at sykdom – Legionellose – oppstår. Legionella kan både vegetere og vokse i forskjellige biofilmmiljøer.

Etter vekst og oppformering av legionella opp mot infeksiøse konsentrasjoner, er neste steg i smitteprosessen at disse konsentrasjonene kan gå over i en aerosolform, hvilket er den primære smitteveien for «Legionærssyken». Dette skjer ikke minst i kraftige ventilasjonsenheter i forbindelse med f.eks. kjøleaggregater eller såkalte «rubbere».
Faktorer som fremmer oppvekst av en legionellapopulasjon kan være:

 • Områder med stillestående vann
 • Rørsystemer som har innebygde dødsoner eller områder med dårlig sirkulasjon
 • Vanntemperaturer fra 20 – 50 °C. (optimal vekst av legionella mellom 35 – 46°C)
 • pH-område fra 5 – 8,5

Legionella finner man i mange vannmiljøer som inkluderer:

 • Kjøletårn og fordampningsvarmevekslere
 • Vanlige varmtvannsystemer
 • Spa- og «whirlpool»- systemer
 • Luftfuktere
 • Innefontener
 • Fuktere for frukt og grønt i supermarkeder
 • Utstyr for inhalasjonsterapi
 • Tannhygieneutstyr
 • Øyevask- og nøddusjer

Pereddiksyre er kjent for å fjerne biofilm på en effektiv måte. Dette fordi denne substansen representerer en blanding av pereddiksyre, vannstoffperoksid, eddiksyre og vann i likevekt. Det tilstedeværende vannstoffperoksidet reagerer med og løser opp polysakkaridskiktet i biofilmen, hvoretter pereddiksyren ødelegger mikroorganismene som er tilstede. Bruk av denne synergistiske virkningen for å fjerne biofilm har bred anvendelse i papirindustrien for å fjerne uønskete slimlag.

Rengjøringen og desinfeksjonen av et kjøletårn skulle innebære at man:

 • Tørrlegger hele systemet inklusive forbindelsesledninger
 • Ved hjelp v en vannslange vasker ned og skyller bort alt løst materiale i selve kjøletårnet, og vasker ned tillaveste ledningsnivå for så å tømme alt.
 • Forsikrer deg om at alle vifter er slått av under rengjøring, desinfeksjon med den etterpåfølgende skyllingen. Hvis viftene går vil dette kunne spre legionella i omgivelsene før desinfeksjonsmidlet har virket.
 • Fyll systemet med rent vann og tilsett 50-60 ppm av det oksiderende desinfeksjonsmiddelet CID 2000 eller KICK START .
 • Sirkuler denne oppløsningen i fra 2-24 timer i systemet, avhenging av forurensningsgrad eller om det er blitt påvist legionella. Tenk også på desinfeksjonsoppløsningens korrosive egenskaper og kontroller skjøter og kraner etter bruk
 • Tømmer og skyller systemet, fyller det opp igjen, og sett vannbehandlingsprogrammet i gang
 • Gjennomfør denne prosedyren hver høst og vår, selv om bruken av kjøletårnet er sesongbetont og stenges over lengre tidsrom.